Information Science and Technology

Bachelor of Science Program in Information Technology

 

ปรัชญา: ความรู้คือพลัง คุณธรรมคือรากฐาน 
ปณิธาน: มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการและคุณธรรม 
วิสัยทัศน์:
เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการบริการ, การศึกษา, เทคโนโลยี ที่เป็นเป้าหมายหลักของนักเรียนเป็นแหล่ง พัฒนานวัตกรรม ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้เป็นที่ ต้องการในอุตสาหกรรมและสังคม (Center of Excellence in Technology Education and Innovation Development CETEID)

วัตถุประสงค์ของวิชาโครงงาน
  1. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ทางทฤษฎีและทางปฏิบัติมาบูรณาการและประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม
  2. เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม
  3. เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
  4. เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะการนำเสนอโครงงานทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบการบรรยาย
  5. เพื่อให้นักศึกษานำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

ระเบียบการดำเนินงานโครงงานเพื่อให้การดำเนินการวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 และโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปโดยความเรียบร้อย และมีแนวทางการปฏิบัติที่เหมือนกัน

รายงานเสนอโครงงาน (Project Proposal)เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติโครงงานต่อภาควิชา โครงงานดังกล่าวสามารถจะดำเนินการได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการเขียนรายงานให้มีความชัดเจน ให้มีความสำคัญ และความเป็นไปได้ิ ตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้

หัวข้อรายงานและคำอธิบายเนื้อหาเพื่อให้การเขียนรายงานโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 และโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปโดยความเรียบร้อย และมีหัวข้อรายงานที่เหมือนกัน ในแต่ละสาขาโครงงาน

ข้อบังคับในการพิมพ์รายงานเพื่อให้การเขียนรายงานโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 และโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปโดยความเรียบร้อย และมีข้ิอบังคับการพิมพ์รายงานที่เหมือนกัน

ข้อบังคับในการจัดทำ DVD-ROMเพื่อจัดเก็บข้อมูลโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิตอล ตลอดจนการนำโครงงานกลับมาแสดงอีกครั้ง

เอกสารประกอบเพื่อให้การดำเนินการโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 และโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปโดยความเรียบร้อยและชัดเจนในกระบวนการต่างๆ

Website IT | Web E-Learning | Link | Contact Us | ©2008 Information Science and Technology